Als u „Accepteert“ plaatsen wij technisch niet noodzakelijke cookies (ook van derde partijen) om u een gebruiksvriendelijk online aanbod aan te bieden en onze service te verbeteren en nog beter te kunnen afstemmen op interesses. Uw toestemming hiervoor kunt u op elk moment hier intrekken. Technisch noodzakelijke cookies plaatsen wij ook, als u ze niet „accepteert".

Om uw gebruikersgedrag te volgen, gebruikt CLAAS ook "Google Analytics". Google verwerkt uw gebruiksgegevens om CLAAS anonieme statistieken over gebruikersgedrag te verstrekken. Google gebruikt uw gegevens ook voor elk van zijn eigen doeleinden (bijvoorbeeld het maken van profielen) en voegt uw gegevens samen met gegevens uit andere bronnen. Google kan uw gegevens buiten de Europese Unie opslaan, b.v. B. in de Verenigde Staten door Google LLC. Zowel Google als overheidsinstanties hebben toegang tot de gegevens. 

Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

Accepteren

Customer Privacy Policy

ROYAL REESINK

PRIVACYBELEID KLANT 

Versie: april 2018  Dit privacybeleid omschrijft (in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijk wet- en regelgeving) de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze websites bezoekt, onze producten koopt, met ons communiceert of anderszins gebruikmaakt van onze diensten ("diensten"). 

Lees het onderstaande aandachtig om te begrijpen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat ons beleid en onze praktijken hieromtrent zijn.

TOEPASSINGSGEBIED

Ten behoeve van dit privacybeleid verstaan wij onder "persoonsgegevens" alle informatie die wij tot u als individu kunnen herleiden, zoals nader beschreven in het gedeelte "Persoonsgegevens die wij verzamelen".

Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken van de volgende personen:

 1. Klanten: Wanneer we zaken doen met onze (zakelijke) klanten (business-to-business) verzamelen wij de persoonsgegevens die betrekking hebben op onze klanten en hun vertegenwoordigers / contactpersonen, zoals e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en het bedrijfsadres. Dit type persoonsgegevens wordt verzameld via verschillende kanalen, zoals via onze website, tijdens het verkoopproces, via telefoongesprekken, via formulieren die u ons toestuurt, via e-mail of via zakelijke evenementen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op bedrijfsgegevens wanneer er geen persoonsgegevens van individuen uit deze bedrijfsgegevens kunnen worden afgeleid.
 2. Websitebezoekers: Wanneer u onze website bezoekt (hetzij als klant, vertegenwoordiger of in een andere hoedanigheid), verzamelen wij persoonsgegevens over u die zijn verkregen via registraties, toepassingen, aankopen, aan ons gestelde vragen, inschrijvingen voor het ontvangen van direct marketing alsmede gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het bezoek van onze website.

WIE WIJ ZIJN

Afhankelijk van waar u woont en welke van onze diensten u gebruikt, wordt deze website beheerd door Royal Reesink B.V., waarvan het hoofdkantoor in Apeldoorn is gevestigd, (hierna te noemen "Royal Reesink", "wij" of "ons").

Maakt u buiten deze website om gebruik van onze diensten (waaronder aankoop van onze producten), dan hangt het van het Royal Reesink-bedrijf waarmee u een contract heeft gesloten af welk Royal Reesink-bedrijf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Een overzicht van de betreffende verantwoordelijke Royal Reesink-bedrijven vindt u hier

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, behoren de volgende gegevens:

 • Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres alsmede andere contactgegevens die u ons verstrekt.
 • Automatisch verzamelde gegevens. Tijdens het bezoeken van onze website, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of uw apparaat door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (zoals Google Analytics) en om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Lees ons cookiebeleid als u hier meer over wilt weten.
 • Uw financiële gegevens. Dit zijn de financiële gegevens die aan ons zijn verstrekt (hetzij op verzoek, hetzij vrijwillig) en die aan u kunnen worden gekoppeld als klant, medewerker of individu, zoals bankgegevens of facturatiegegevens.
 • Uw persoonlijke kenmerken. Waaronder uw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u als een klant of als de vertegenwoordiger van een klant correct te kunnen benaderen. 
 • Het opnemen van videobeelden. Wanneer u onze gebouwen of terreinen betreedt, wordt u geregistreerd door onze bewakingscamera's (CCTV). Er kunnen ook videobeelden van u worden gemaakt tijdens evenementen en beurzen die wij bijwonen en waar wij video-opnamen maken. 
 • Uw beroep en functie. Dit omvat ook gegevens over de specifieke bedrijfstak waarin u actief bent.
 • Uw gebruik van onze diensten. Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals de aankopen die u doet (hetzij online, hetzij als onderdeel van het verkoopproces), het bedrag en de datum van uw aankoop, het product of de dienst die u koopt, plaats van aankoop, betaalwijze, enz.
 • Uw communicatiegegevens. Uw vragen, klachten en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail of online. 
 • Andere persoonlijke gegevens. Dit omvat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de loop van uw contractrelatie met ons, die zowel vrijwillig als op verzoek zijn afgestaan.

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Royal Reesink verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden en binnen de grenzen van de wet. Houd er a.u.b. rekening mee dat wij ook de informatie die we al over u hebben voor dezelfde doeleinden kunnen gebruiken.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Voor het uitvoeren van verplichtingen die voor ons voortkomen uit de contracten die tussen u en ons zijn gesloten, en om u de informatie en diensten te leveren waar u om vraagt, waaronder het beheer en de verwerking van uw verzoeken, vragen of klachten. Hiertoe behoort het desgevraagd leveren van klantenservice, het reageren op uw vragen, het leveren van technische ondersteuning en essentiële informatie over de diensten die u afneemt, enz.

Voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen: Wij verwerken uw persoonsgegevens (zowel groepsgewijs als op individuele basis), zoals uw contactgegevens en uw elektronische identificatiegegevens, met het doel promotie voor onze producten en diensten, alsmede om contact met u te leggen voor marketingdoeleinden of andere commerciële doelstellingen indien u een bestaande klant bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, bijvoorbeeld om klantenservice en nazorg te verlenen, en ook om u als klant beter te begrijpen (optimalisatie van de klantrelatie). Wij beoordelen wat voor u interessant kan zijn, meten en waarderen de effectiviteit van advertenties die wij aan u en anderen tonen, en het stelt ons in staat om relevante advertenties te sturen. Bovendien sturen wij u op basis van uw historisch gebruik van onze diensten gerichte advertenties of andere marketingmaterialen die zijn aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere rechtmatige handelsbelangen zoals, het uitoefenen en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten, het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze diensten, het verzamelen van gebundelde statistieken over de gebruikers van onze diensten; hulp bij beveiliging en fraudepreventie; voor het beheer van onze website en voor interne verwerking, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische doeleinden. Voor behoud van de integriteit van onze systemen (bijvoorbeeld om hacken en het versturen van spam te voorkomen); ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, om ons beleid en onze procedures uit te voeren; om zakelijke transacties uit te kunnen voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie of overdracht van Royal Reesink activa of bedrijven, evenals overnames, faillissementen of soortgelijke gebeurtenissen; alsmede voor andere legitieme zakelijke doeleinden binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Gebruik van gegevens op basis van uw toestemming:

Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld in het gedeelte 'Persoonsgegevens die wij verzamelen' ook gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen (zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen, nieuws over producten en diensten) via e-mail of andere elektronische middelen, via de telefoon of via de post (zoals folders), maar we doen dit alleen wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken; zie daartoe het gedeelte 'Uw rechten' hieronder.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:  Alle hierboven genoemde gegevens in het gedeelte 'Persoonsgegevens die wij verzamelen' kunnen door ons worden gebruikt om wettelijke verplichtingen na te leven, zoals het voeren van een correcte bedrijfsadministratie, het inwilligen van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties en openbare autoriteiten, alsmede het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en andere wettelijke verplichten.

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Databeheerders binnen de Royal Reesink Group. Uw persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Royal Reesink-bedrijven die uw persoonsgegevens mogen verwerken zoals in dit privacybeleid staat beschreven voor interne administratieve doeleinden, beheersdoeleinden, analytische doeleinden en andere bedrijfsgerelateerde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden door Royal Reesink-bedrijven alleen voor marketingdoeleinden gebruikt als u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Een overzicht van de relevante verantwoordelijke Royal Reesink-bedrijven vindt u hier. 

 

 • Dienstverleners en gegevensverwerkers. Van tijd tot tijd schakelen we externe partijen in, waaronder:
  • Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers om contracten uit te voeren die we met hen sluiten of om namens ons diensten te verlenen;
  • Financiële instellingen;
  • Leasebedrijven;
  • Telemarketingbedrijven en andere advertentiebedrijven die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren;
  • Analyse- en zoekmachineaanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics.

Om deze diensten te kunnen leveren, zullen zij persoonsgegevens namens ons inzien, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken.  Onze contracten met deze dienstverleners verbieden het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat derden uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken.

 • Vertegenwoordigers. Wij leveren onze diensten rechtstreeks aan onze klanten, of via een vertegenwoordiger. Daar waar wij samenwerken met vertegenwoordigers, zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens aan hen door te geven. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat onze vertegenwoordigers uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken. Indien wettelijk vereist, vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

 

 • Aan derden, indien dit wettelijk vereist is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook wanneer deze openbaarmaking wettelijk vereist is, alsmede wanneer wij daar in het kader van onderzoeken, wettelijk voorschriften, gerechtelijke procedures, rechterlijke uitspraken of juridische processen toe worden verplicht, of om de rechten en de veiligheid van de website, onszelf of de aan ons gelieerde bedrijven te beschermen. 

 

 • Zakelijke transactie. Bovendien kunnen gegevens over onze klanten, waaronder persoonsgegevens, worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, overdracht van Royal Reesink activa, overnames, faillissementen en soortgelijke gebeurtenissen.
 • Met toestemming. Wij verstrekken tevens gegevens over u aan derden, waaronder persoonsgegevens, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of ons heeft gevraagd om dat te doen.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de meeste gevallen zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie. Houd er echter rekening mee dat Royal Reesink alle persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, kan verplaatsen naar, en verwerken in andere landen dan het land waar u verblijft. De wetgeving in deze landen biedt mogelijk niet dezelfde mate van bescherming voor uw persoonsgegevens. Royal Reesink en derden die voor ons werken zullen daarom trachten te waarborgen dat er voldoende bescherming wordt geboden en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd die geldt voor een dergelijke overdracht van gegevens. Dit geldt in het bijzonder voor persoonsgegevens die naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden verplaatst. Dit houdt in dat we juridisch noodzakelijke contracten zullen sluiten met de ontvangers van uw gegevens, die modelcontractbepalingen bevatten zoals die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of waar nodig met een andere toezichthoudende autoriteit.

U bent gerechtigd om alle documenten in te zien die dergelijke waarborgen regelen. Dien hiertoe een verzoek bij gdpr@royal.reesink.nl.

BEVEILIGING

Royal Reesink treft redelijke maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd met passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, om ze te beschermen tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of opzettelijke vernietiging, alsmede verlies.

We nemen maatregelen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot degenen die toegang nodig hebben voor één van de doeleinden die in dit privacybeleid zijn genoemd. Daarnaast leggen wij contractueel vast dat ook derden uw persoonsgegevens met dezelfde vertrouwelijkheid dienen te verwerken en daarbij de integriteit en de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij werden verzameld en verwerkt (zoals voor de duur die nodig is om klantenservice aan u te verlenen, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen.

UW RECHTEN

Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven op te vragen, in te zien, te corrigeren, bij te werken, geheimhouding te vragen, de toegang te beperken en te verwijderen, en kunt u een elektronische kopie van de persoonsgegevens aanvragen voor overdracht van de gegevens naar een ander bedrijf door een e-mail te sturen naar gdpr@royal.reesink.nl met daarin uw verzoek. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Geef in uw verzoek aan welke persoonsgegevens u wilt laten veranderen of wilt laten verwijderen uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt laten gelden voor ons gebruik van de gegevens. We zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek proberen te voldoen. 

Houd er rekening mee dat we bepaalde persoonsgegevens wellicht moeten behouden voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent aangegaan voordat een verzoek tot wijziging of verwijdering is gedaan.

Wanneer u zelf toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd ook weer intrekken door een e-mail te sturen naar gdpr@royal.reesink.nl en een verzoek hiertoe in te dienen. Dit houdt echter niet in, dat de verwerking op basis van toestemming voor de opzeggingsdatum daarmee onrechtmatig wordt.

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bij voorkeur in de Europese lidstaat waar u verblijft, als u vindt dat het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens niet strookt met dit privacybeleid of in overtreding is van de toepasselijke wetgeving.

ANDERE WEBSITES

Onze websites kunnen van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van websites van derden, zoals onze zakelijke partners, sociale netwerken, brancheorganisaties en relaties. Volgt u een koppeling naar een van deze websites, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren waar wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dragen. Lees altijd eerst het beleid van de betreffende websites voordat u persoonsgegevens invult en verstuurt. 

WIJZIGINGEN VAN HET BELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Gaat het hierbij om een fundamentele verandering van de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of is de verandering op een andere wijze relevant voor u, dan zullen wij u hierover informeren ruim voordat de verandering daadwerkelijk ingaat.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u vragen over dit privacybeleid of over de omgang met uw persoonsgegevens in het algemeen, of wilt u gebruikmaken van uw rechten, stuur dan een e-mail naar gdpr@royal.reesink.nl en stel hierin uw vraag of doe een verzoek.

(1) Google Analytics

Algemeen

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. In opdracht van CLAAS zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om CLAAS andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van de website en internet.

CLAAS gebruikt Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verzamelde statistieken kunnen worden gebruikt om aanbiedingen te verbeteren en ze interessanter te maken voor u als gebruiker.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, bladz. 1, lit. f DS-GVO en § 15 Abs. 3 TMG. Onze "interesse" ligt in de verbetering van onze aanbiedingen en de optimalisatie van de website.

IP-anonimisering en gegevensoverdracht

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. CLAAS gebruikt Google Analytics op deze website met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen ingekort verder verwerkt. Een persoonsgebonden inzicht kan dus worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd. In het kader van IP-anonimisering wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shieldhttps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Een huidig certificaat kan worden bekeken via de volgende link:https://www.privacyshield.gov/list

Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het privacyschild. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden overgedragen, waarborgt deze overeenkomst een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Deactivering van Google Analytics / verzet tegen gegevensverzameling

Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google via de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is via de volgende link. in downloaden en installeren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

(2) Google Tag Manager

"Google Tag Manager "is een oplossing waarmee we zogenaamde" website-tags " kunnen beheren via een enkele interface (zoals bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons online aanbod). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt de persoonlijke gegevens van gebruikers niet. Met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers, wordt de volgende informatie (gebruiksrichtlijnen) verwezen naar de Google Services Tag Manager:https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

ROYAL REESINK COOKIE POLICY

This website is owned and controlled by Royal Reesink B.V. (hereinafter ‘Royal Reesink’, ‘we’ or 'us'). Our website makes use of cookies and similar technologies. This Cookie Policy describes which cookies we use, for what purposes we use them and the options available to you to manage these cookies.

 

What are cookies?

Cookies are tiny text files stored on your computer or mobile device by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more effectively, as well as to provide functionalities for the visitors that may, for example, enhance visitor friendliness. 

 On this website we use cookies that are strictly necessary to enable you to move around the site or to provide certain basic features. We use cookies to enhance the functionality of the website by storing your preferences, for example. We also use cookies to help us to improve the performance of our website to provide you with a better user experience.


To get the most out of this website, you need to have all cookies enabled. If you don't wish to enable cookies or wish to disable specific cookies, you will still be able to use the website but may not be able to use all of its features or functions. Please see the section below on how to manage your cookies.


Cookies we use and purposes

Cookies are used for a variety of purposes. Please check our Cookie Table to find out more on which first and third party cookies we use on our website, why we use them and how long the different cookies are stored on your computer or mobile device.

 ROYAL REESINK COOKIE TABLE 

Name cookie

Category of cookies

Purposes

Expiry date

[Name of the exact cookie]

[First or third party]

[E.g. web analytics, advertising, user tracking, etc.]

[E.g. "2 years", "8 months to 1 year", "one session", etc.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


How to manage cookies

If you do not want our website to store cookies on your computer or mobile device, you can change your browser settings. You can adjust your setting so that you receive a warning before certain cookies are stored. Another option is to adjust your settings so that your browser refuses most of our cookies or only certain cookies.

Please be aware that if you do not want to accept any cookies, we cannot guarantee that our website will function properly. It may be that several functions will be unavailable to you or that you will even be unable to view certain parts of the website.

Please note that you will have to change your settings for each browser and device you use. The procedures for changing your settings and cookies differ from browser to browser. If necessary, use the help function on your browser or click on one of the links below to go directly to the user manual for your browser:

There are also software products available that can manage cookies for you.

 

Changes to the policy

We may change this cookie policy from time to time. If a fundamental change is involved that requires us to inform you about this, or if the change is in any other manner relevant to you, we will ensure that information is provided to you well in advance of the change actually taking effect.

 

Contact and queries

If you have any questions about the cookies used on our website, please contact us at gdpr@royal.reesink.nl and indicate the nature of your query.