Privacyverklaring

Stand: 01.07.2021

In deze privacyverklaring geeft Kamps de Wild BV („CLAAS-partner“) informatie over de verwerking van uw persoonsgerichte gegevens op deze website.

A. Algemene informatie over gegevensbescherming

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is:
Kamps de Wild BV
Edisonstraat 10
6902 PK  Zevenaar
Telefoon: 0316 369135

E-Mail: info@kampsdewild.nl

II. Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming kan als volgt worden bereikt:

Kamps de Wild BV
Functionaris voor de gegevensbescherming
Edisonstraat 10
6902 PK  Zevenaar
Telefoon: 0316 369135
E-Mail: info@kampsdewild.nl

III. Opslagduur

We slaan uw persoonsgerichte gegevens uitsluitend zo lang op, als nodig is voor de bereiken van het doel van het verzamelen resp. de verwerking ervan. Voor zover nodig, slaan we uw gegevens op voor de duur van de zakelijke relatie. Dit omvat met name het initiëren en uitvoeren van het contract.

Bovendien slaan we uw gegevens op, voor zover en zolang dit nodig is voor het vervullen van contractuele of wettelijke verplichtingen. Zo verwerken wij uw gegevens voor de vervulling van commerciële of fiscale documentatie- en bewaarverplichtingen.

Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig gewist, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken en/of de verdere verwerking ervan noodzakelijk is vanwege onze rechtmatige belangen, bv. voor het terugwinnen van de klant, om zich te verdedigen tegen juridische claims in juridische geschillen. Bij de verwerking van gegevens om zich te verdedigen tegen juridische claims in juridische geschillen is de opslagduur ook afhankelijk van de wettelijke verjaringstermijnen (bv. volgens civiel recht en productaansprakelijkheidsrecht). In dit geval wordt de verwerking beperkt, d.w.z. tot het hiervoor vereiste minimum beperkt en voor andere doeleinden geblokkeerd. Het bovenstaande geldt niet, voor zover in de bijzondere privacyverklaring iets afwijkends beschreven staat.

IV. Categorieën van ontvangers

 • Zorgvuldig gekozen dienstverleners. Door ons aangestelde dienstverleners, die ons ondersteunen bij de uitvoering van de zakelijke relatie, krijgen toegang tot de gegevens. Dit zijn bedrijven in de categorieën hostingproviders, gegevensbeheer, software as a service, e-mailservices, IT-diensten (bijv. onderhoud en support, gegevensmigratie), consultancy, service-providers op het gebied van eerste-, tweede- en derdelijnssupport, callcenterdiensten, klantenbeheer, lettershops, marketing, mediatechnologie, telecommunicatie, klantenrelatie- en leadmanagement, trackingdienstverleners, webagencies, compliance, verwijderingsdiensten (bijv. shredders, bedrijven die analyses voor ons uitvoeren, dienstverleners op het gebied van financieel beheer, verzendings- en logistieke diensten, drukkerijdiensten, technologiedienstverleners (bijv. voor hardware en accessoires). Indien gebruik wordt gemaakt van andere categorieën dienstverleners, wordt verwezen naar de betreffende specifieke privacyverklaringen.
 • Doorgifte aan derden. Daarnaast geven wij uw gegevens door aan derden indien wettelijke of contractuele bepalingen dit toestaan en/of u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Onder deze voorwaarde mogen de gegevens worden doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers: overheidsorganen en -instanties (bijv. Openbaar Ministerie, politie, belastingdienst, op gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit) voor afhandeling van officiële verzoeken, in zoverre dit in uw belang is of we hier wettelijk toe verplicht zijn. De rechtsgrond is art. 6 lid 1 zin 1 sub f resp. c AVG.
 • Gegevensverstrekking aan ondernemingen van de CLAAS-groep. We verstrekken uw gegevens aan ondernemingen van de CLAAS-groep of geven deze permissie voor toegang tot uw gegevens, voor zover dit is vereist om onze rechtmatige belangen of die van derden te behartigen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 p. 1 letter f DSGVO. Voor zover dit plaatsvindt voor het initiëren van een contract op uw initiatief resp. vereist is voor het vervullen van contractuele verplichtingen of plaatsvindt met uw toestemming, is de wettelijke basis art. 6 lid 1 p. 1 letter b DSGVO resp. art. 6 lid 1 p. 1 letter a DSGVO. Voor zover we hiertoe wettelijk bevoegd zijn, volgt de wettelijke basis uit art. 6 lid 1 p. 1 letter c DSGVO. Voor verdergaande gegevensverstrekking aan derden verwijzen we naar de bijzondere privacyverklaring.

 • Derden met wie wij een bestaande zakelijke relatie hebben. Wanneer dit noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst, het nakomen van contractuele verplichtingen of met uw toestemming gebeurt, is de rechtsgrond art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG of art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG van kracht. Voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, vloeit de rechtsgrondslag voort uit art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG.

V. Doorgifte aan derde landen

Voor zover we uw persoonsgerichte gegevens zelf of door dienstverleners aan landen buiten de Europese Unie verstrekken, houden we ons aan de speciale bepalingen van art. 44 e.v. DSGVO en verplichten we ook onze dienstverleners om zich aan deze regelingen te houden. We zullen uw gegevens daarom slechts behoudens het door de DSGVO gewaarborgd beschermingsniveau aan landen buiten de Europese Unie verstrekken. Dit beschermingsniveau is met name door een geschiktheidsverklaring van de Europese Commissie of door geschikte garanties volgens art. 46 DSGVO gewaarborgd.

Gegevensoverdracht aan derde landen (landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte – EER) vindt bijv. plaats wanneer dit

 • noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of voor uitvoering van uw verzoeken.
 • dit voor het beschermen van ons rechtmatig belang nodig is;
 • dit wettelijk voorgeschreven is of als u toestemming hebt verleend;
 • plaatsvindt in het kader van opdrachtverwerking in geval van inschakeling van dienstverleners.

Als er geen besluit van de Europese Commissie beschikbaar is voor het betrokken land over het niveau van gegevensbescherming dat voldoet aan de Europese vereisten inzake gegevensbescherming, zullen wij door middel van passende contracten zorgdragen dat uw rechten en vrijheden adequaat worden beschermd. Een dergelijke overeenkomst garandeert ofwel dat er bij de ontvanger van de gegevens een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat (bijvoorbeeld door zelfcertificering van de ontvanger in het kader van het EU-VS-privacyschild), ofwel door de overeenkomst van de zogenaamde EU-standaardcontractclausules van de Europese Unie met de ontvanger. Anders kunnen wij ook gegevens doorgeven op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, zie paragraaf A.VII. Meer gedetailleerde informatie stellen we u graag op verzoek kosteloos ter beschikking via een verzoek aan het bovengenoemde adres.

Wij wijzen u erop dat wanneer gegevensverwerking door ontvangers zonder passend gegevensbeschermingsniveau uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming, dat het volgende risico bestaat: Het kan zijn dat er onvoldoende regelingen zijn om uw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen, er geen op gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit is, handhaving van uw gegevensbeschermingsrechten als betrokkene moeilijker is of niet in acht genomen wordt, er geen controle is op verdere verwerking en doorgifte van gegevens aan derden.

Meer informatie vindt u in de bijzondere privacyverklaring.

VI. Verplichting tot beschikbaarstelling van persoonsgegevens

Voor zover in de bijzondere privacyverklaring niets anders is geregeld, bent u noch wettelijk nog contractueel verplicht tot het beschikbaar stellen van uw gegevens.

VII. Rechten als betrokkene

U hebt overeenkomstig art. 15 DSGVO het recht op informatie over de over u opgeslagen gegevens. Indien er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u het recht overeenkomstig art. 16 DSGVO om uw gegevens te corrigeren. Volgens de wettelijke eisen kunt u verzoeken om het verwijderen of beperking van de verwerking alsmede bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (art. 17, 18 en 21 DSGVO). Volgens art. 20 DSGVO kunt u bij gegevens die op basis van uw toestemming of een overeenkomst met u geautomatiseerd worden verwerkt, gebruikmaken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Recht op herroeping van uw toestemming volgens art. 7 lid 3 AVG

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. Herroeping van uw toestemming laat de rechtmatigheid van verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming tot aan het moment van herroeping onverlet.

De herroeping kan vormvrij plaatsvinden. U kunt de in paragraaf A. I. genoemde contactgegevens gebruiken. Stelt de CLAAS-partner meer mogelijkheden voor het indienen van de herroeping beschikbaar (zoals afmeldlink in elke newsletter-e-mail), dan vindt u de betreffende informatie hierover in de bijzondere privacyverklaring.

U kunt uw rechten ten opzichte van de CLAAS-partner doen gelden via de in paragraaf A. I. genoemde contactgegevens.

Wanneer u van mening bent dat gegevensverwerking in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming van uw keuze. (art. 77 AVG).

Uiteraard kunt u ook te allen tijde bezwaar maken bij de functionaris gegevensbescherming van de CLAAS-partner (info@kampsdewild.nl)

Als u uw rechten als betrokkene met betrekking tot gegevensbescherming doet gelden, verwerken we uw gegevens voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 letter c DSGVO in combinatie met art. 15-22, 12 lid 3-6 DSGVO alsmede art. 7 lid 3 DSGVO. Dit omvat de verwerking van uw gegevens voor het eenduidig identificeren van de door een gegevensverwerking betreffende persoon, het opvragen van extra informatie ter bevestiging van de identiteit. Dit doen we op basis van onze wettelijke verplichting overeenkomstig art. 12 lis 6 DSGVO. Dit omvat het doorgeven aan de ontvangers van de gegevens als bedoeld in art. 19 DSGVO voor zover het gaat om verzoeken om correctie van de gegevens, verwijdering of beperking van de verwerking (art. 16, 17 lid 1, 18 DSGVO) en de desbetreffende communicatie met deze ontvangers (art. 19 DSGVO) en met u als betreffende persoon (art. 12 DSGVO).

Informatie over uw recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

1. U hebt om redenen die te maken hebben met uw bijzondere situatie, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerichte gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 letter f DSGVO (gegevensverwerking volgens afweging van belangen).

Maakt u bezwaar, dan zal de CLAAS-partner uw persoonsgerichte gegevens niet langer verwerken, tenzij de CLAAS-partner dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kan aandragen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking wordt gebruikt voor het claimen, de uitoefening of verdediging van wettige aanspraken.

2. De CLAAS-partner verwerkt uw persoonsgerichte gegevens ten behoeve van direct marketing. U hebt het recht, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame.

Het bezwaar kan vormvrij plaatsvinden en moet bij voorkeur gericht worden aan:

info@kampsdewild.nl

B. Bijzondere privacyverklaring beschikbaarstelling van onze website voor de openbaarheid

I. Beschikbaarstelling van onze website voor de openbaarheid

Bij enkel informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of CLAAS-partners op een andere manier gegevens verstrekt (bv. via ons contactformulier), verzamelt de CLAAS-partner slechts de persoonsgerichte gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. De gegevensverzameling is technisch vereist, om u de website te kunnen tonen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 p. 1 letter b DSGVO. De opslag in logbestanden van uw bezoek aan de website is vereist, om de werking van de website en de veiligheid van de informatietechnische systemen te waarborgen. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 letter f DSGVO. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking op basis van uw rechtmatige belangen met werking voor de toekomst, vgl. ook paragraaf A. VII. In voornoemde doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang in de gegevensverwerking.

De volgende gegevenscategorieën worden bij het bezoek aan de website verzameld: Gebruiks- en verkeersgegevens, technische documentatie- en protocolgegevens, bv.

 • Datum en tijd van de toegang
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • IP-adres
 • Hostnaam van de computer die toegang maakt
 • Website vanuit welke de website werd opgeroepen
 • Websites die via de website worden opgeroepen (inhoud van het verzoek)
 • Bezochte pagina's op de website
 • Melding of de oproep succesvol was
 • Overgebrachte hoeveelheid gegevens
 • Informatie over het browsertype, de taal en de gebruikte versie
 • Aandrijfsysteem

De gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen om het doel te bereiken. Bij de beschikbaarstelling van de website is dit het geval als de betreffende sessie beëindigd is. Bij het opslaan van de gegevens in logbestanden is dit na maximaal 30 dagen het geval. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgerichte gegevens van u opgeslagen.

Voor de weergave van een externe inhoud op onze website (bv. integratie van een IFRAME voor de weergave van de CLAAS Collection-catalogus) versturen we uw voornoemde persoonsgerichte gegevens naar derden (bv. maatschappijen van de CLAAS-groep). Wettelijke basis is art. 6 lid 1 p. 1 letter f DSGVO. Ons rechtmatig belang is, dat we onze website voor u interessanter en gebruiksvriendelijker willen maken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking op basis van uw rechtmatige belangen met werking voor de toekomst, vgl. ook paragraaf A. VII.

Wettelijke basis voor het gebruik van technisch vereiste services is § 15 lid 3 TMG. Als we persoonsgegevens verwerken die u betreffen, verwerken we deze voor zover

 • vereist is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan u contractant bent (art. 6 lid 1 p. 1 letter b DSGVO) of
 • wettelijk voorgeschreven is (art. 6 lid 1 p. 1 letter c DSGVO);
 • voor het beschermen van ons rechtmatig belang nodig is (art. 6 lid 1 p. 1 letter f DSGVO).

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking op basis van uw rechtmatige belangen met werking voor de toekomst, vgl. ook paragraaf A. VII. U kunt cookies via uw browserinstellingen verwijderen.

Wettelijke basis voor het gebruik van de services uit de categorieën statistische analyse, marketing, extra functies is § 15 lid 3 TMG op basis van uw toestemming. Als we persoonsgegevens verwerken die u betreffen, verwerken we deze op basis van art. 6 lid 1 p. 1 letter a DSGVO op basis van uw toestemming. U hebt het recht, uw toestemming te herroepen, vgl. paragraaf A. VII. Via „Instellingen gegevensbescherming“ kunt u de wijzigingen uitvoeren.

Uw toestemming heeft een geldigheidsduur van zes maanden. Daarna vragen wij u opnieuw om toestemming. We vragen u ook weer om uw toestemming over de weergave van de cookie-banner, als nieuwe services aan deze website worden toegevoegd of als de services zodanig veranderen dat we een nieuwe toestemming nodig hebben om de services verder te kunnen gebruiken (bv. bij wijziging van de doelstelling).

Houd er rekening mee, dat uw individuele browser-instellingen ertoe kunnen leiden, dat uw instellingen (bv. uw toestemming) niet langdurig kunnen worden opgeslagen en we bij elk bezoek aan onze website om uw toestemming vragen.

C. Bijzondere privacyverklaring bewerking van (algemene) verzoeken en klachten en desbetreffende communicatie (bv. verzoek om informatie, bestelling of support, verzoek om telefonisch antwoord).

U kunt contact opnemen met CLAAS-partners via de contactgegevens of via het contactformulier op deze website. We verwerken persoonsgegevens die u betreffen, om uw verzoek te bewerken, u een antwoord te laten toekomen of een klacht in behandeling te nemen.

Dit is gebaseerd op ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid. 1 letter f DS-GVO in de bewerking van het door u aan ons gerichte verzoek en voor de afwikkeling en behandeling van klachten alsmede voor de communicatie met klanten en geïnteresseerden. U hebt te allen tijde het recht, bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, vgl. paragraaf A. VII. Voor zover de gegevensverwerking plaatsvindt voor het initiëren van een contract, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 p. 1 letter b DS-GVO.

De voor het reageren op uw contactopname vereiste gegevens zijn als verplicht in te vullen gegevens aangegeven met een sterretje (*). Bovendien kunt u ons andere gegevens vrijwillig ter beschikking stellen. Het gaat hierbij om persoonlijke identificatiegegevens (bv. aanspreekvorm, voor- en achternaam), contactgegevens (bv. telefoonnummer, e-mail-adres), bedrijfsgegevens (bv. bedrijf, adres) en communicatie-inhoudsgegevens (als u extra informatie over uw verzoek verstrekt).

tevens verwerken we gebruiks- en verkeersgegevens (zoals IP-adres, datum en tijd van uw aanvraag). Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 letter f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang, om de werking van de website en de veiligheid van de informatietechnische systemen te waarborgen.

Behalve voor de bewerking van aanvragen en klachten gebruiken we de gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden vgl. paragraaf D. van deze privacyverklaring.

We verstrekken uw gegevens eventueel ook aan derden, bijvoorbeeld aan ondernemingen van de CLAAS-groep, als dit nodig is om uw verzoek te behandelen en uit te voeren.

De CLAAS-partner slaat uw gegevens op om u optimaal te kunnen adviseren. Uw persoonsgerichte gegevens worden voor de behandeling van uw verzoek opgeslagen en aansluitend gewist, tenzij we wettelijk, contractueel of op basis van uw toestemming bevoegd resp. verplicht zijn, de gegevens langer op te slaan. Meer details vindt u in paragraaf A. III. van deze privacyverklaring. Op basis van een door u verstrekte toestemming en/of een wettelijk erkend gebruiksrecht, met name ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 letter f DSGVO kunnen uw gegevens verder worden opgeslagen, bv. ten behoeve van klantenbinding resp. -terugwinning en in verband met de verdediging van wettige aanspraken. Bij de verwerking van uw gegevens om zich te verdedigen tegen juridische claims in juridische geschillen is de opslagduur ook afhankelijk van de wettelijke verjaringstermijnen (bv. volgens civiel recht en productaansprakelijkheidsrecht). Onze technische infrastructuur richt zich met betrekking tot de opslag van uw gegevens op hetgeen nodig en doelmatig is. Dienovereenkomstig krijgen de ondernemingen resp. partners toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor het vervullen van hun taken. Meer details vindt u onder A. IV.

D. Koppelingen met websites van derden

Deze website bevat koppelingen met websites van derden (bv. van maatschappijen van de CLAAS-groep). Na het klikken op de betreffende link wordt de website van de derde in een nieuw venster geopend. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de gegevensverwerking op de website van de derde.